Stadgar för Trosabygdens Trädgårdssällskap

Stadgar beslutade på årsmötet 090212

Bekräftade på extra medlemsmöte 090317

Trosabygdens Trädgårdssällskap

ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård

 

Ändamål

§ 1               Trosabygdens Trädgårdssällskap är en ideell förening – religiöst och  partipolitiskt obunden.  Föreningen skall vara ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård.

Föreningens ändamål är att under trivsamma former öka kunnandet  om trädgård.  Den har sitt säte i Trosa kommun.

 

Verksamhet

§ 2                 Trädgårdsföreningen bedriver sin verksamhet genom att

–                     följa utvecklingen inom fritidsodlingen

–                     sprida kunskap om odling

–                     verka för att verksamhet i form av kurser och föredrag samt andra         aktiviteter  med anknytning till trädgårdsodling anordnas i kommunen.

 

Medlemskap

§ 3                 1.  Medlemskap i trädgårdsföreningen kan erhållas av envar intresserad  person, här kallad huvudmedlem. Familjemedlem är en (1) person,           mantalsskriven på samma adress som huvudmedlemmen och som är  anmäld till Riksförbundet Svensk Trädgård.

2.  Till hedersmedlem kan årsmötet på förslag av styrelsen utse person som gjort föreningen stora tjänster.

 

Årsavgift

§ 4                 Årsavgiften och senaste inbetalningstid beslutas av årsmötet.

Hedersmedlem är befriad från avgift till föreningen.  Avgift till riksförbundet erläggs av föreningen.

 

Skyldigheter och rättigheter

§ 5                 Medlem har följande skyldigheter:

–                     att erlägga avgifter enligt § 4,

–                     att följa gällande stadgar

–                     att följa fattade beslut

samt följande rättigheter:

–                     att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje huvudmedlem och en familjemedlem, enligt punkt 3, har vardera en röst.  Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

 

Utträde.

Har avgiften ej erlagts inom föreskriven tid, anses medlemmen ha utträtt  ur föreningen.

Uteslutning

Medlem, som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens eller   förbundets    syfte och verksamhet, utesluts genom beslut av styrelsen. Beslut                      tagna på        lokal nivå kan överklagas till Riksförbundet Svensk Trädgårds            fullmäktige

Verksamhetsår

§ 6            Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår

 

Styrelsen

§ 7            Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande och               det antal ledamöter och ersättare som årsmötet beslutar.

Såväl ordförande som kassör och övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år i sänder.   Mandatperioderna bör fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år. Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.

Styrelsen sammanträder vid behov.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och kassör.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.  Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

Årsmötets kallelse

§ 8                Årsmötet skall hållas senast den 28/2. Skriftlig kallelse till årsmötet skall  tillställas medlemmarna senast tre veckor före årsmötet.  Dagordning,             motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar, som  styrelsen  anser skall behandlas skall på begäran vara medlem tillhanda senast en  vecka före mötet.

 

Extra medlemsmöte

§ 9            Extra medlemsmöte sammankallas på initiativ av styrelsen, revisorerna                  eller om minst hälften av medlemmarna så begär.  Efter sådan begäran           skall mötet hållas inom två månader. Kallelse skall utsändas senast tre       veckor före medlemsmötet.  Vid extramöte får endast i kallelsen upptagna            ärenden behandlas.

 

Årsmöte

§ 10               Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.

1.  Upprop och fastställande av röstlängd

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.   Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

4.   Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning

5.   Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret

6.   Revisorernas berättelse

7.   Fastställande av resultat- och balansräkning

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.   Val av ordförande/kassör

10.  Val av styrelseledamöter och ersättare

11.  Val av två revisorer och en ersättare

12.  Val av valberedning

13.  Motioner till årsmötet

14.  Fastställande av budget

15. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år

16.  Övriga i kallelsen upptagna frågor och vid mötet väckta frågor, som                      årsmötet beslutar skall upptas till behandling.

 

Motioner

§ 11          Medlem av föreningen har rätt att inkomma med motioner som, för att                  kunna behandlas av årsmötet, skall ha inkommit till styrelsen senast två      veckor före årsmötet.

 

Styrelsen

§ 12          Ordföranden åligger

1.  att tillse, att av årsmötet och styrelsen fattade beslut genomföres samt

 

2. att hålla kontakt med lokala myndigheter och organisationer samt riksförbundets och regionförbundets styrelse.

 

Styrelsen åligger

§ 13               1. att utföra av årsmöte och föreningsmöte fattade beslut

2. att leda föreningens verksamhet

3. att utse firmatecknare.  Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller,   om styrelsen så beslutar, av ordförande, vice ordförande eller kassör var för sig eller av övriga styrelseledamöter, två i förening.

4.  att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och                                 förvaltning

5.  att utarbeta förslag till budget

6. att omedelbart efter årsmötet lämna uppgift om ordförande, sekreterare                 och kassör till riksförbundet och regionförbundet

 

Revisorer

§ 14             Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, som jämte ersättare utses för tiden mellan två ordinarie årsmöten.

 

Ändring av stadgar

§ 15             Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar.  Här fordras, att             beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte.  Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande   bifalla beslutet.

 

Upplösning   

§ 16          Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning.  Härvid fordras, att        beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Innan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats skall eventuella tillgångar avsättas för ändamål som överensstämmer med föreningens målsättning

20090212

20090317

Trosabygdens Trädgårdssällskap

Ann-Marie Jönsson             Vivi-Anne Svanborg

Ordförande                             Sekreterare