Våra stadgar

Stadgar för Trosabygdens Trädgårdssällskap

§ 1 Ändamål

Trosabygdens Trädgårdssällskap är en ideell förening – religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen skall vara ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård.

Föreningens ändamål är att under trivsamma former öka kunnandet om trädgård. Den har sitt säte i Trosa kommun.

 

 § 2 Verksamhet

 Trädgårdsföreningen bedriver sin verksamhet genom att

 • följa utvecklingen inom fritidsodlingen,
 • sprida kunskap om odling,
 • verka för att verksamhet i form av kurser och föredrag samt andra aktiviteter med anknytning till trädgårdsodling anordnas i kommunen.

 

 § 3 Medlemskap

 1. Medlemskap i trädgårdsföreningen kan erhållas av envar intresserad person, här kallad huvudmedlem. Familjemedlem är en (1) person, mantalsskriven på samma adress som huvudmedlemmen och som är anmäld till Riksförbundet Svensk Trädgård.
 2. Till hedersmedlem kan årsmötet på förslag av styrelsen utse person som gjort föreningen stora tjänster.

 

§ 4 Årsavgift

Årsavgiften och senaste inbetalningstid beslutas av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgift till föreningen. Avgift till riksförbundet erläggs av föreningen.

 

§ 5 Skyldigheter och rättigheter

 Medlem har följande skyldigheter:

 • att erlägga avgifter enligt § 4,
 • att följa gällande stadga,
 • att följa fattade beslut.

samt följande rättigheter:

 • att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje huvudmedlem och en familjemedlem, enligt punkt 3, har vardera en röst.  Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

Utträde
Har avgiften ej erlagts inom föreskriven tid, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

Uteslutning
Medlem, som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens eller förbundets syfte och verksamhet, utesluts genom beslut av styrelsen. Beslut tagna på lokal nivå kan överklagas till Riksförbundet Svensk Trädgårds fullmäktige.

 

§ 6 Verksamhetsår

 Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.

 

§ 7 Styrelsen

 Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande och det antal ledamöter och ersättare som årsmötet beslutar.

Såväl ordförande som kassör och övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år i sänder. Mandatperioderna bör fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år. Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.

Styrelsen sammanträder vid behov. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

§ 8 Årsmötets kallelse

Årsmötet skall hållas senast den 28/2. Skriftlig kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna senast tre veckor före årsmötet.  Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser skall behandlas, skall på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.

 

§ 9 Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte sammankallas på initiativ av styrelsen, revisorerna eller om minst hälften av medlemmarna så begär. Efter sådan begäran skall mötet hållas inom två månader. Kallelse skall utsändas senast tre veckor före medlemsmötet. Vid extramöte får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.

 

§ 10 Årsmöte

 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning
 5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande/kassör
 10. Val av styrelseledamöter och ersättare
 11. Val av två revisorer och en ersättare
 12. Val av valberedning
 13. Motioner till årsmötet
 14. Fastställande av budget
 15. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år
 16. Övriga i kallelsen upptagna frågor och vid mötet väckta frågor, som årsmötet beslutar skall upptas till behandling.

 

§ 11 Motioner

 Medlem av föreningen har rätt att inkomma med motioner som, för att kunna behandlas av årsmötet, skall ha inkommit till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 

§ 12 Styrelsen

Ordföranden åligger:

 1. att tillse, att av årsmötet och styrelsen fattade beslut genomföres samt
 2. att hålla kontakt med lokala myndigheter och organisationer samt riksförbundets och regionförbundets styrelse.

 

§ 13 Styrelsen åligger

 1. att utföra av årsmöte och föreningsmöte fattade beslut,
 2. att leda föreningens verksamhet,
 3. att utse firmatecknare. Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller, om styrelsen så beslutar, av ordförande, vice ordförande eller kassör var för sig eller av övriga styrelseledamöter, två i förening,
 4. att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning,
 5. att utarbeta förslag till budget,
 6. att omedelbart efter årsmötet lämna uppgift om ordförande, sekreterare och kassör till riksförbundet och regionförbundet.

 

§ 14 Revisorer

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, som jämte ersättare utses för tiden mellan två ordinarie årsmöten.

 

§ 15 Ändring av stadgar

Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar. Här fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.

 

§ 16 Upplösning

Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning.  Härvid fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Innan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats skall eventuella tillgångar avsättas för ändamål som överensstämmer med föreningens målsättning.